Polecamy

Art. 6.

 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
  1. kategorii AM:
   1. motorowerem,
   2. czterokołowcem lekkim;
  2. kategorii A1:
   1. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej125cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
   2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
   3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  3. kategorii A2:
   1. motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
   2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
   3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  4. kategorii A:
   1. motocyklem,
   2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  5. kategorii B1:
   1. czterokołowcem,

   2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  6. kategorii B:
   1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
   2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
   3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
   4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  7. kategorii C1:
   1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
   2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
   3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  8. kategorii C:
   1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
   2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
   3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  9. kategorii D1:
   1. autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
   2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
   3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  10. kategorii D:
   1. autobusem,
   2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
   3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  11. kategorii T:
   1. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
   2. zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
   3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  12. kategorii B+E, C+E lub D+E — pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
  13. kategorii C1+E — zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
  14. kategorii D1+E — zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
  15. kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E — zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
  16. kategorii C+E i D — zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.
 2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
 3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
  1. kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
  2. kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
  3. kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.
 4. Kolejką turystyczną może kierować osoba, która posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii co najmniej od 2 lat.
 5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, w sposób odmienny od przepisów ust. 1, uprawnienia osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranymi w ramach świadczeń na rzecz obrony, a także dodatkowe wymagania w stosunku do tych osób.
 6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się odpowiednio:
  1. potrzebę posiadania szczególnych kwalifikacji przez osoby wykonujące zadania związane z obronnością państwa;
  2. wymagania w stosunku do uprawnień żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju;
  3. potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Art. 7.

 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:
  1. tramwajem — jest pozwolenie na kierowanie tramwajem;
  2. rowerem — jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T — w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;
  3. pojazdem zaprzęgowym — jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T — w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.
 2. Kierujący tramwajem może posiadać tylko jedno ważne pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Art. 8.

 1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
  1. 14 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
  2. 16 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
  3. 18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
  4. 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
  5. 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
  6. 21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
  7. 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
   1. A — jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
   2. D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;
  8. 21 lat — dla tramwaju;
  9. 15 lat — dla pojazdu zaprzęgowego;
  10. 10 lat — dla roweru;
  11. 17 lat — dla roweru wieloosobowego lub przewożącego inną osobę;
  12. 13 lat — dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
  13. 21 lat — dla kolejki turystycznej.
 2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
  1. 18 lat — dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;
  2. 19 lat — dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.
 3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:
  1. 18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;
  2. 19 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;
  3. 21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.